شرح وظایف مسئولین اداره


شرح وظايف مسئول امور حقوقي و املاك

 1. تهيه و تنظيم و جمع آوري آمار ، اسناد و مدارك مربوط به اراضي ورزشي در سطح استان
 2. تهيه و تنظيم و جمع آوري آمار اماكن ورزشي تحت مالكيت ادارات تابعه
 3. پيگيري امور مربوط به ثبت و اخذ سند مالكيت تاسيسات و اماكن ورزشي ادارات تابعه اداره كل
 4. وصول اخطاريه ها و احضاريه هاي مختلف و پيگيري آنها و ارائه گزارش آن به مقام مافوق
 5. شركت در جلسات كميته هاي انضباطي هياتهاي ورزشي
 6. شركت در جلسات متشكله و دعاي اقامه شده از طرف اداره كل يا عليه آن و ارائه گزارش به مقام مافوق
 7. بررسي و رسيدگي به شكايات واصله در حد قوانين و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاكي يا به سازمان ارجاع كننده با هماهنگي مقام مافوق
 8. تهيه متن قراردادهاي منعقده اداره كل با اشخاص حقيقي و حقوقي
 9. پيگيري امور حقوقي مربوط به وسائط نقليه و خودروهاي اداره كل
 10. پيگيري امور حقوقي مربوط به انشعابات آب و برق و گاز
 11. اقدامات مربوط به مصدوميت هاي احتمالي ورزشكاران – مربيان – داوران و غيره كه در حين مسابقات يا تمرينات وقوع مي يابد پيگيري مي نمايد
 12. نسبت به تهيه شناسنامه به املاك و تاسيسات ورزشي و اداري اقدام مي نمايد
 13. انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق

 

شرح وظايف انباردار

 1. تطبيق كالاهاي خريداري و تحويل داده شده به انبار با نمونه اصلي آنها
 2. رسيدگي به موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در دفاتر معين و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش
 3. ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي در كارتهاي انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و كالاها و همچنين امضاء كليه اسناد مربوط
 4. نظارت بر تمامي فعاليتها و اجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه گزارش به مقام مافوق
 5. تحويل وسايل مورد نياز واحدهاي مختلف اداره كل برابر درخواست ها پس از موافقت مقام مافوق
 6. انجام ساير امور مشابه

 

شرح وظايف كارپرداز

 1. استعلام بهاء قبل از خريد اجناس و ارائه گزارش به مقام مافوق
 2. دريافت درخواست هاي خريد كه از سوي مقام مافوق ارجاع مي گردد
 3. تهيه و تنظيم صورت مجلس هاي مربوط به ترخيص كالا و ارائه آن به اداره متبوع
 4. خريد كليه اجناس مورد نياز اداره كل برابر درخواست واحدهاي اداري با هماهنگي مقام مافوق و تحويل به انبار اداره كل برابر مقررات
 5. انجام كليه امور مربوط به كارپردازي اداره كل
 6. انجام ساير امور مشابه

 

شرح وظايف سرپرست مجموعه

 1. نسبت به انجام نظافت بموقع مجموعه ورزشي نظارت مي كند
 2. نسبت به عملكرد و حضور و غياب پرسنل تحت امر نظارت مي كند
 3. نسبت به رفع نيازهاي ضروري و تعميراتي مجموعه ورزشي اقدام مي كند
 4. ساعات استفاده هياتهاي ورزشي را طبق برنامه تنظيمي كنترل و نظارت مي كند
 5. در آماده سازي محل مسابقات ، جشنواره ها ، مراسمات همكاري لازم را بعمل مي آورد
 6. نسبت به تامين سوخت و داير بودن سيستم حرارتي ، روشنائي ، صوتي ، مجموعه تحت امر نظارت مي كند
 7. نمازخانه مجموعه را بنحو شايسته جهت انجام فرايض ديني مراجعين در تمامي ساعات شبانه روز داير مي كند
 8. تـمهيـدات لازم را بـراي حفظ و نگهـداري مطلوب چمن ميدان فوتبال و پيست دووميداني بعمل مي آورد
 9. بر امر بليط فروشي مسابقات ورزشي نظارت مي كند
 10. با حضور بموقع خود در مسابقات هياتهاي مختلف ورزشي را در اجراي مسابقات ياري مي نمايد
 11. بمنظور استفاده بانوان از اماكن ورزشي مجموعه همكاري لازم را با امور بانوان بعمل مي آورد
 12. بر حفظ و نگهداري اموال سالن هاي ورزشي و مجموعه ورزشي نظارت مي كند
 13. بر پخش بموقع اذان از بلندگوهاي مجموعه ورزشي نظارت مي كند
 14. برنامه ريزي سالن هاي مربوطه را تنظيم و بر نظافتشان نظارت جدي مي كند
 15. ساير امور مشابه ارجاعي از سوي مقام مافوق را انجام مي دهد

 

شرح وظايف نگهبان

 1. حفظ و حراست از تمام يا قسمتي از ساختمان اداري – مجموعه ورزشي – محوطه استاديوم هاي ورزشي و نظاير آن طبق دستور مقام مافوق
 2. كنترل ورود و خروج افراد وسايط نقليه و حمل و نقل اموال اثاثيه ، تجهيزات اشياء و ساير كالاها طبق دستورات صادره
 3. پيش بيني لازم به منظور جلوگيري از بروز آتش سوزي ، خرابي ، دزدي و ساير حوادث غيرمترقبه در ساختمان هاي اداري و ورزشي يا اموال و تجهيزات تحت كنترل
 4. اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي ، دزدي ، خرابي به ماموران انتظامي و مسئولان امر و انجام به اقدامات احتياطي اوليه
 5. گزارش چگونگي انجام وظيفه و شرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني
 6. انجام ساير امور ارجاعي از سوي مقام مافوق

 

شرح وظايف و مسئوليت كاردان امور ورزش

 1. همكاري در امر برنامه ريزي كلاس هاي آموزش فني مربيان و داوران كادر فني
 2. فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي ورزشي جهت عموم از طريق وسايل ارتباط جمعي
 3. بررسي نيازمندي هاي آموزشي كادر فني از طريق جمع آوري پرسش نامه
 4. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسش نامه جهت تهيه و تنظيم و بهبود برنامه هاي ورزشي و تفريحي و تعيين استانداردها و مشخصات فني ورزشگاه ، باشگاه ها و ساير تاسيسات ورزشي
 5. نتيجه گيري و ارزشيابي آمار فعاليت هاي فني ورزشي آموزشگاه ها ، موسسات دولتي و غيردولتي و كارگري و روستايي و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي بررسي هاي انجام شده
 6. تعيين تعداد و توزيع مربيان و كاركنان فني براساس نياز واحدهاي مختلف
 7. تعيين استانداردها و مشخصات فني باشگاه هاي ورزشي و تفريحي و تاسيسات مربوط
 8. انجام ساير امور مربوط

 

شرح وظايف مسئول هماهنگي سالن ها

 1. نسبت به انجام نظافت بموقع سالن هاي تحت امر نظارت جدي مي كند
 2. نسبت به حضور و غياب پرسنل بخش خدمات سالن هاي تحت امر نظارت مي كند
 3. نسبت به نيازهاي ضروري و تعميراتي سالن هاي تحت امر اقدام مي نمايد
 4. نسبـت به تـامين سـوخت و سيستم حرارتي و روشنايي ، صوتي سالن هاي تحت امر بموقع اقدام مي نمايد
 5. بـرنامه سـاعات استفاده هيات هاي ورزشي از سالن هاي ورزشي را هماهنگي و بر اين امر نظارت مي كند
 6. نسبت به جمع آوري فيش بانكي شهريه ورزشكاران و تحويل آن به امور مالي و همچنين كنترل كارت بيمه ورزشي استفاده كنندگان اقدام مي نمايد
 7. استفاده از سالن ها به غير از برنامه هاي رسمي هيات هاي ورزشي حتماً بايد با معرفي نامه كتبي
 8. در امر برگزاري مسابقات و همايش هاي ورزشي همكاري و مقدمات اين امر را فراهم مي كند
 9. برنامه هاي ورزشي سالن هاي تحت امر هميشه در اختيار داشته و نسبت به ثبت عملكرد سالن ها به تفكيك و در دفتر روزانه اقدام مي نمايد
 10. پيگيري جدي در مورد پرداخت بموقع وجوه آب ، برق ، گاز ، تلفن سالن هاي تحت امر
 11. رعايت مسايل ايمني در كليه موارد را در اولويت قرار مي دهد
 12. برابر فعاليت مربيان سالن هاي تحت امر نظارت و گزارش هاي مورد نياز را به مقام مافوق ارائه مي دهد
 13. با مسئولين هيات هاي مختلف ورزشي همكاري مي نمايد
 14. ساير امور مشابه ارجاعي از سوي مقام مافوق را انجام مي دهد

 

شرح وظايف مسئول اردوها ، مسابقات ، مربيان و داوران

 1. پيش بيني و تامين وسايل مورد نياز حوزه كاري
 2. همكاري لازم جهت حسن اجراي مسابقات ورزشي شامل مسابقات رسمي ، دوستانه (باشگاهي ، ليگي ، استاني ، كشوري ، بين المللي ، جشنواره ها ، همايش هاي ورزشي) با حضور مستقيم در كليه برنامه هاي اعلام شده و تهيه گزارش فني ، اجرائي توأم با نقطه نظرات كارشناسي و ارائه آن به مقام مافوق
 3. برپائي اردوهاي ورزشي با همكاري مسئولين محترم هياتهاي ورزشي و ارائه نتايج اردوها بصورت كتبي به مقام مافوق
 4. نظارت مستمر بر فعاليت هاي مربيان ، داوران و جمع آوري آمار و اطلاعات دقيق مربوط به اين قسمت در سطح استان و جمع آوري نقطه نظرات كارشناسي و ارائه آن به مقام مافوق
 5. فراهم آوردن امكانات و تجهيزات كلاس هاي آموزشي ، مربيگري ، داوري با همكاري مسئولين هياتهاي ورزشي
 6. شركت در جلسات مورد نياز حوزه ورزشي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهره وري هر چه بيشتر براي اهداف تعيين شده
 7. ارائه نقطه نظرات كارشناسي براي بالا بردن سطح ارتقاء امر به مربيگري ، داوري ، برگزاري مسابقات ورزشي
 8. بررسي عملكرد مربيان ورزشي رشته هاي مختلف ورزشي باشگاههاي خصوصي و دولتي و ارائه گزارشات لازم به مافوق
 9. اجراي دستورالعمل هاي صادره از سوي فدراسيون هاي ورزشي و اداره كل تربيت بدني
 10. تهيه پيش نويس نامه هاي اداري زير نظر مقام مافوق
 11. انجام ساير امورات ارجاعي از سوي مقام مافوق

 

شرح وظايف كارشناس آمار ورزشي

 1. آمار مسابقات و فعاليت هاي ورزشي را تهيه و در فرم هاي مخصوص ثبت مي كند
 2. تهيه و توزيع و جمع آوري پرسشنامه راجع به تعداد ورزشكاران ، داوران ، مربيان مربوط به هياتهاي ورزشي و واحدهاي تابعه (بخش ها ، شهرستانها) را انجام مي دهد
 3. آمار و نمودارهاي فعاليتهاي ورزشي را تهيه مي كند ، نمودارها بايد بصورت مقايسه اي نسبت به عملكرد سالهاي گذشته باشد بطوري كه آمار و نمودارهاي پنجساله هميشه در دسترس باشد
 4. نسبت به تهيه فهرست اماكن ورزشي استان ( اماكن خصوصي ، دولتي ، نهادها و سازمانها) اقدام مي نمايد ، اماكن بايد با متراژ مربوطه و تعداد استفاده كننده و ميزان استفاده كنندگان را مشخص و در مورد مورد نياز به مقام مافوق ارائه نمايد
 5. آمار ورزشكاران شركت كننده در مسابقات استاني ، كشوري ، برون مرزي را تهيه و به مقامات مافوق ارائه مي نمايد
 6. اسامي و تعداد مربيان ، داوران هر رشته ورزشي را در سطح استان با ذكر آخرين درجه با همكاري مسئول اردوها ، مسابقات ، مربيان ، داوران تهيه نمايد و آخرين تغييرات ماهانه را بايد در دفتر آمار ثبت و در مواقع مورد نياز به مقام مافوق ارائه نمايد
 7. گزارش و فعاليتهاي ورزشي ماهانه هياتهاي ورزشي استان و واحدهاي تابعه را جمع آوري مي نمايد
 8. در تهيه بولتن هاي ورزشي از نظر آماري همكاري مي نمايد
 9. كليه آمارهاي مورد نياز سازمان متبوع و مقامات مافوق را در مهلت تعيين شده تهيه و ارائه مي نمايد
 10. سوابق كليه آمارهاي ثبت شده را نگهداري مي كند و در مواقع مورد نياز ارائه مي نمايد
 11. ساير امور مشابه ارجاعي از سوي مقام مافوق را انجام مي دهد

 

شرح وظايف كارشناس امور عمومي هياتهاي ورزشي

 1. تهيه پيش نويس هاي كليه هياتهاي ورزشي شامل ( مرخصي ها ، معرفي نامه تيمهاي شركت كننده در مسابقات و ... )
 2. همكاري در برآورد و تنظيم اعتبارات هياتهاي مختلف ورزشي استان براساس تقويم ورزشي جاري با نظارت مقامات مافوق
 3. درخواست كالا و تنظيم گزارش هاي لازم جهت استحضار مقام مافوق
 4. مشاركت در تعيين نرخ بليط ورودي مسابقات ورزشي با تنظيم صورتجلسه مربوطه
 5. نظارت بر انجام كار مربيان ورزشي
 6. كنترل و رسيدگي دقيق بر حق عضويت دريافتي هياتهاي ورزشي از ورزشكاران با حضور در اماكن ورزشي و ارائه گزارشات به مقام مافوق
 7. پيش بيني هزينه هاي جاري تيمهاي اعزام شونده به مسابقات مختلف ورزشي
 8. هماهنگي خودروهاي ميني بوس و اتوبوس اداره كل جهت ماموريت تيمهاي ورزشي با امور اداري اداره كل
 9. تهيه و تنظيم صورت مشخصات اموال منقول و غيرمنقول هياتهاي ورزشي و نظارت بر آن با همكاري امين اموال اداره كل
 10. نسبت به رفع نيازهاي ضروري هياتهاي مختلف ورزشي در حد مقدورات اقدام مي نمايد
 11. نسبت به معرفي تيم هاي ورزشي ميهمان براي خوابگاه اقدام مي نمايد برنامه خوابگاه را بايد تنظيم نمايد بر نظافت خوابگاه رسيدگي مي كند
 12. ساير امورات مشابه ارجاعي از سوي مقام مافوق را انجام مي دهد

 

شرح وظايف مسئول روابط عمومي اداره كل تربيت بدني

 1. جمع آوري اطلاعات و آمار در زمينه مطالب منتشره در وسايل ارتباط جمعي دولتي و خصوصي در ارتباط با ادارات كل متبوع و تهيه گزارش لازم و ارائه به مقام مافوق
 2. جمع آوري ، اخبار و آمار از هيات هاي ورزشي و ادارات تابعه و تنظيم آنها و ارسال به خبرگزاري ها و صدا و سيما
 3. نظارت و كمك در تهيه مقدمات لازم جهت برگزاري جشن ها ، كنفرانس ها ، گردهمائي ها و ملاقاتهاي داخلي و خارجي
 4. تزئين اماكن ورزشي و محيط اداري و انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي محلي در اعياد و مراسمات مختلف
 5. نصب به موقع پارچه و پرچم به مناسبت هاي مختلف ( تبريك و تسليت )
 6. تهيه بروشور و نشريه ورزشي و بولتن مسابقات مربوط به هياتهاي ورزشي با هماهنگي اداره امور ورزش
 7. جمع آوري افكار عمومي و انتقال آن به مقام مافوق
 8. هماهنگي و تهيه و تنظيم برنامه سمينارها و كنفرانس ها و همايش ها و جلسات مختلف
 9. هماهنگي و تنظيم برنامه سالن هاي كنفرانس – آمفي تاتر و نمازخانه و آماده سازي در كليه موارد با هماهنگي امور اداري جهت برگزاري جلسات و مراسمات مختلف
 10. نظارت بر سيستم صوتي اماكن مذكور و پخش به موقع اذان در محوطه اداره كل و برگزاري به موقع نماز جماعت و دعاي توسل و ساير مراسمات مذهبي
 11. تهيه تقديرنامه – حكم يادبود و تنظيم عرض تبريك و تسليت و ارسال آن برابر هماهنگي و دستور مقام مافوق
 12. جمع بندي به موقع گزارش جلسات و ارائه به مقام مافوق
 13. ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق

 

شرح وظايف كارگزين

 1. تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ، ترميم حقوق ، مرخصي ، ماموريت ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
 2. انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان
 3. پيش بيني احتياجات پرسنلي اداره كل متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات
 4. مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل
 5. تهيه شناسنامه كارگزيني براي تمام همكاران براساس پرونده پرسنلي مربوطه
 6. مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به امور بازنشستگي و ارائه پيشنهادات لازم به مقام مافوق
 7. بررسي و تشخيص احراز شرايط بازنشستگي كاركنان و تكميل فرم هاي بازنشستگي و ساير اقدامات لازم و ارسال به امور بازنشستگي استان پيگيري تا حصول نتيجه
 8. تنظيم آمار دقيق پرسنل شاغل و بازنشسته به تفكيك ادارات و واحدهاي تابعه
 9. ارائه آمار مقايسه اي تعداد نيروهاي جذب شده و بازنشسته پرسنل رسمي – پيماني – شركتي و ساير
 10. بررسي پيشنهادات واصله براي استخدام – انتصاب – انتقال دائم و مامور – بازنشستگي برابر مقررات با هماهنگي مقام مافوق
 11. انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق

 

شرح وظايف كارشناس بازرسي و پاسخگويي به شكايات

 1. دريافت شكايات واصله از اشخاص حقيقي ، حقوقي و بررسي پيرامون صحت و سقم موارد شكايات و پيگيري آن
 2. پاسخگوئي حضوري و تلفني به مراجعين و راهنمايي و رفع مشكل آنها در مورد مربوط با هماهنگي مقام مافوق
 3. برقراري ارتباط مستمر با دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان و استان
 4. ارائه خط مشي به واحدهاي ستادي وصفي در رابطه با مشكلات واصله و انجام بازرسي ها با هماهنگي مقام مافوق
 5. اعزام بازرس با هياتهاي بازرسي جهت انجام بازرسي هاي مستمر دوره اي و موردي به منظور تهيه گزارش لازم و ارائه پيشنهادها و راه حل هاي مناسب جهت رفع نواقص و مشكلات به مراجع مربوطه
 6. اعلام موارد تخلفات اداري مشهود كاركنان و مسئولان دولتي در حين بررسي مشكلات يا بازرسيهاي انجام شده به هيات بدوي و رسيدگي به تخلفات اداري ذيربط پس از هماهنگي با بالاترين مقام دستگاه اجرايي
 7. ارجاع پرونده به محاكم صالحه قضايي در مواردي كه تخلف عنوان جرم عمومي باشد
 8. فراهم نمودن مقدمات نصب صندوق در محلهاي مناسب براي دستيابي به پيشنهادها و انتقادات ارباب رجوع جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه اجرايي
 9. انجام ماموريت هاي لازم به شهرستانها و بخشهاي تابعه و ادارات ستادي به منظور حصول اطمينان از حسن جريان امور اداري و مالي و رقع نواقص كار
 10. شركت در جلسات و كميسيون هاي مختلف
 11. بازديد از باشگاههاي خصوصي و دولتي و تهيه گزارش لازم
 12. انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق

 

شرح وظايف كارشناس امور اداري و ارزشيابي

 1. انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارسال به اداره كل امور كاركنان و خدمات اداري و سازمان متبوع
 2. تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط
 3. تشريك مساعي با كارشناسان در تنظيم آئين نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم در ارتباط با نيازهاي اداره كل با هماهنگي مقام مافوق
 4. تهيه گزارش در مورد مشكلات موجود و ارائه راه حلهاي مناسب در چهارچوب اهداف تعيين شده به مقام مافوق
 5. ارزيابي عملكرد كاركنان و ارائه گزارش به مقام مافوق
 6. بررسي و ارزشيابي كليه فعاليتهاي مربوط به امور اداري و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي سازنده باتوجه به اهداف اداره كل به مقام مافوق
 7. انجام مطالعات لازم به منظور ايجاد و برقراري سيستم ها و روشهاي مفيد و موثر در اداره كل و آماده نمودن فرمهاي ارزشيابي و ارسال به واحدهاي ستادي و صنفي
 8. انجام امور مربوط به ارزشيابي كاركنان و ارائه گزارش به مقام مافوق
 9. ارائه نظرات مشورتي و پيشنهادهاي اصلاحي و راهنمائيهاي فني به واحدهاي امور اداري در مسائل مربوط به فنون اداري و بهبود مديريت
 10. ارائه طرحهاي پيشنهادي در خصوص مسائل رفاهي كاركنان به مقام مافوق
 11. بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان براساس پست سازماني و شرح وظايف سازماني و ارائه گزارش به مقام مافوق
 12. جمع آوري آمار و اطلاعات مختلف در زمينه مسائل اداري و تنظيم آنها
 13. بررسي نيازهاي واحدهاي مختلف به نيروي انساني و ارائه پيشنهادات لازم در خصوص سازماندهي نيروي انساني واحدهاي مختلف به مقام مافوق
 14. ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق

 

شرح وظايف رئيس اداره فني و مهندسي

 1. بررسي تهيه و طرح و نقشه اجرايي ساختمانها و فضاها و ميادين ورزشي
 2. بررسي و تهيه نقشه هاي اجرائي اجزاء منفرد ساختمانها مانند : پي ، ديوار ستون و ...
 3. شركت در برنامه ريزي و تهيه برنامه هاي اجرائي طرحهاي پيش بيني شده براساس راهنمائيهاي مقام بالاتر
 4. برنامه ريزي و ارائه طرح و پيشنهاد اعتبار و نظارت بر كار مجريان طرح
 5. بررسي و مطالعه در زمينه نقشه هاي اجرائي ميادين ورزشي فوتبال - پيست دووميداني – سالن هاي ورزشي چند منظوره – سالنهاي اختصاصي رشته هاي ورزشي – ساختمانهاي اداري – محوطه سازي مجموعه ورزشي – استخرهاي روباز و سرپوشيده و پيست اسكي ...
 6. بررسي طرح هاي تهيه شده توسط كارشناسان و ارائه به مقام مافوق
 7. بررسي نيازهاي اماكن ورزشي از نظر انشعابات گاز – برق – آب براساس طرحهاي ارائه شده توسط كارشناسان فني و مهندسي
 8. بررسي نيازهاي اماكن ورزشي به سيستم هاي گرمايي و سرمايي براساس نقشه هاي اجرائي و طرحهاي ارائه شده توسط كارشناسان فني و مهندسي
 9. تشكيل شناسنامه و اخذ پروانه ساختماني و پايان كار براي كليه پروژه هاي در حال اجرا و به اتمام رسيده
 10. نظارت و برنامه ريزي براي اجراي طرحهاي جديد در فضاها با كاربردي ورزشي در سطح استان
 11. تهيه و تنظيم صورت وضعيت و اصلاح و نظارت بر زمينه صورت وضعيت هاي قطعي و موقت و تعديل ها كليه پروژه هاي در حال اجرا براساس مقررات و بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي
 12. كنترل كليه نقشه هاي استراكچر و معماري پروژه هاي در حال اجرا در كليه ابعاد
 13. تشكيل كميسيون تحويل موقت و تحويل قطعي براي پروژه هاي به اتمام رسيده زير نظر معاونت فني و مهندسي
 14. هماهنگي كليه برنامه هاي دفتري – اجرايي حوزه مربوطه با هماهنگي مقام مافوق
 15. اجراي طرحهاي بازسازي و عمراني در سطح استان با هماهنگي مقام مافوق
 16. تهيه گزارش از فعاليتهاي انجام شده و ارائه به مقام مافوق
 17. نظارت بر كار كارشناسان و ناظران طرحهاي اجرايي تحت سرپرستي و راهنمائي آنها
 18. انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق

 

شرح وظايف مسئول تربيت بدني

 1. نظارت بر امور اداري تربيت بدني تحت سرپرستي
 2. نظارت بر فعاليتهاي مربوط به تعميم و گسترش ورزش در سطح بخش يا واحد كوچكتر از شهرستان
 3. راهنمايي هياتهاي ورزشي در انجام امور مربوطه
 4. نظارت بر فعاليت باشگاههاي خصوصي و دولتي در محل ماموريت و ارائه گزارش به مقام مافوق
 5. نظارت بر امور حفظ و نگهداري اماكن ورزشي و اداري تحت سرپرستي
 6. نظارت بر برگزاري مراسمات و مسابقات ورزشي به مناسبت هاي مختلف در حوزه تحت سرپرستي
 7. اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با هماهنگي رئيس تربيت بدني شهرستان مربوطه
 8. پيگيري مسائل مربوط به اعتبارات عمراني و جاري و همچنين پروژه هاي عمراني در دست احداث
 9. تهيه و تنظيم برنامه كوتاه مدت و ميان مدت اداره تحت سرپرستي
 10. شناسايي استعدادهاي ورزشي قهرماني در سطح بخشي و معرفي به اداره پايگاه قهرماني جهت اقدامات بعدي
 11. تلاش بر انجام برنامه هاي ورزشي و توسعه ورزش همگاني – قهرماني و حرفه اي در حوزه تحت سرپرستي
 12. انجام ساير امور مشابه

 

شرح وظايف رئيس اداره امور ورزش

 1. ارزشيابي برنامه هاي ورزشي ، خدمات فني مربيان ، نحوه اجراي برنامه ها و اداره باشگاههاي ورزشي از طريق بررسي پرسشنامه ها و مراجعه به مراكز مربوطه
 2. ارائه طرح و برنامه موثر براي بالا بردن سطح كيفي برنامه هاي آموزشي تقويت بعد پهلواني و قهرماني و توسعه ورزشهاي همگاني و بهبود امور ورزش هياتهاي ورزشي
 3. نظارت مستمر بر فعاليتهاي هياتهاي مختلف ورزشي
 4. تشكيل جلسات ماهانه با دبير هياتهاي ورزشي استان بمنظور بررسي و ارزيابي عملكرد ماهانه هياتهاي ورزشي و اخذ عملكرد ماهانه و ارائه رهنمودهاي لازم و ارائه گزارش مربوطه به مقام مافوق
 5. فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي و ورزشي براي مربيان ، داروان و ورزشكاران
 6. راهنمائي لازم جهت حضور ورزشكاران و تيمهاي اعزامي در تستهاي پايگاه قهرماني ، بطوريكه كليه تيمهاي اعزامي بايد نتيجه مطلوب از تستها را ارائه و سپس به مسابقات كشوري اعزام شوند
 7. همكاري و هماهنگي در تهيه و تنظيم برنامه ها و تقويم ورزشي هياتهاي ورزشي و تنظيم و پيشنهاد بودجه مورد نياز براساس اجراي برنامه هاي مصوب ورزشي
 8. ابلاغ مصوبات و آئين نامه هاي فدراسيون هاي ورزشي به موسسات ذيربط
 9. نظارت مستمر بر نحوه انجام وظايف پرسنل زير مجموعه و راهنمائي آنها در مواقع مورد لزوم و كنترل دقيق حضور و غياب آنها
 10. اجراي دقيق بخشنامه هاي فدراسيونهاي ورزشي اداره كل و سازمان متبوع و ابلاغ بخشنامه ها به مراجع ذيربط
 11. پيشنهاد برقراري يا قطع و يا افزايش و محدود كردن اعتبارات كمكي هياتهاي ورزشي براساس بررسيهاي انجام شده به مقام مافوق
 12. نظارت مستمر بر نظافت و فعاليتهاي ورزشي كليه اماكن و ميادين ورزشي و بهره وري هر چه بيشتر براي اهداف تعيين شده
 13. نظارت مستمر بر فعاليتهاي ورزشي ادارات تربيت بدني و ارزيابي دقيق عملكرد كليه واحدهاي تابعه و ارائه گزارش به مقام مافوق
 14. انجام كليه مكاتبات اداري مستقيم و امضاء كليه نامه هائي كه تفويض اختيار آن از سوي مقام مافوق ارائه گرديده
 15. همكاري در جهت حسن برگزاري مسابقات استاني و ليگ كشوري بين المللي و ارائه نقطه نظرات كارشناسي به مقام مافوق
 16. انتخاب نماينده ورزشي هر يك از سازمانها ارگانهاي دولتي و غيردولتي كارخانجات و بخشهاي خصوصي به منظور ارتباط دائم و تبادل افكار و نظريات در امر بهبود و توسعه ورزشي بالاخص ورزش همگاني و ورزش كارمندان دولت هماهنگي لازم براي برگزاري مسابقات كارمندان
 17. انجام ساير امور مربوطه ارجاعي از سوي مقام مافوق

 

شرح وظايف معاون امور ورزش بانوان

 1. نسبـت به ارزيـابي شاخص هاي عملكـردي ورزش بانوان اقدام و نتيجه را به مقام مافوق گزارش مي نمايد
 2. ارائـه طـرح و برنامه موثر براي بالا بردن سطح كيفي و كمي برنامه هاي آموزشي – قهرماني – حرفه اي
 3. ارزشيابي فعاليت انجمن هاي ورزشي بانوان به صورت ماهانه و سالانه و ارائه نقطه نظرات كارشناسي به مقام مافوق
 4. نظارت بر عملكرد انجمن هاي ورزشي بانوان و باشگاههاي خصوصي ويژه بانوان
 5. تهيه و تنظيم برنامه ها و تقويم ورزشي هياتهاي مربوطه
 6. تشكيل جلسات ماهانه با هياتهاي ورزشي بانوان استان بمنظور بررسي و ارزيابي عملكرد ماهانه هياتهاي ورزشي و اخذ عملكرد ماهانه و ارائه رهنمودهاي لازم و ارائه گزارش مربوطه به مقام مافوق
 7. فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي و ورزشي براي مربيان و داوران و ورزشكاران
 8. ابلاغ مصوبات و آئين نامه هاي معاونت ورزشي بانوان سازمان متبوع به هياتهاي ورزشي و موسسات ذيربط
 9. نظارت بر نظافت اماكن ورزشي تحت اختيار
 10. همكاري در جهت برگزاري بهتر مسابقات استاني و كشوري
 11. همكاري با نماينده ورزش بانوان ساير سازمانها و ارگانهاي دولتي و غيردولتي و بخشهاي خصوصي به منظور تبادل افكار و نظريات در امر بهبود و توسعه ورزش مخصوصاً ورزش همگاني و ورزش كارمندان دولت و هماهنگي لازم براي برگزاري مسابقات كارمندان
 12. نظارت مستمر بر فعاليتهاي ورزش بانوان ادارات تابعه اداره كل و ارزيابي عملكرد آنها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 13. نظارت مستمر بر نحوه انجام وظايف پرسنل زير مجموعه و راهنمايي آنها در موقع مورد لزوم و كنترل دقيق حضور و غياب آنها
 14. برآورد هزينه هاي ورزشي بانوان استان و اعلام نياز جهت تامين اعتبار
 15. انجام ساير امور مشابه ارجاعي طبق نظر مقام مافوق

 

شرح وظايف معاون اداري و پشتيباني

 1. نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
 2. صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
 3. سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
 4. تعيين خط و مشي اداري و مالي و نظارت بر حسن اجراي آن
 5. بر تنظيم بودجه اداره كل نظارت مي كند
 6. شركت در كميسيونها و سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق
 7. رؤيت دستورالعمل ها و ضوابط مربوط و ارجاع جهت پيگيري انجام به واحدهاي ذيربط
 8. انجام امور رفاهي كاركنان ادارات تابعه اداره كل
 9. بر تكميل فرم هاي تنظيم بودجه با هماهنگي مقام مافوق نظارت مي كند
 10. پيشنهادات اصلاحيه يا متمم بودجه از طرف كارشناس بودجه را بررسي و گزارش آن را به مقام مافوق ارائه مي نمايد
 11. بر درآمدها و هزينه هاي اداره كل و ادارات تابعه نظارت مي كند
 12. بر اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نظارت مي كند
 13. بودجه پيشنهادي ادارات تابعه را بررسي و ارائه گزارش آن به مقام مافوق اقدام مي نمايد
 14. گزارشات لازم را در خصوص وضعيت عملكرد اداره كل و ادارات تابعه تهيه و به مقام مافوق ارائه مي نمايد
 15. انجام ساير امور مشابه ارجاعي از طرف مقام مافوق

 

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزیمحسن غفاری
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی

تلفن مستقیم دفتر : 1-33665460 (086)
فکس مستقیم دفتر : 33665459 (086)
 

 

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 2249

بازدید های دیروز 1952

بازدید های این هفته 15105

بازدید های این ماه 39078

مجموع بازدید ها 1633431

جستجو در سایت

ورود اعضاء